Nieuws uit Stellingwerf is nieuws dat je raakt

Abonnementsvoorwaarden

Definities
​De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze algemene voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis:
Mediahuis Noord:       Gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van art. 6:231 sub b BW, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mediahuis Noord B.V., statutair gevestigd te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01016748.
Nieuwsblad:                 Bladen die dagelijks, wekelijks of met andere regelmatige en meestal korte tussenpozen worden gedrukt en verspreid en die lokaal nieuws, redactioneel commentaar, hoofdartikelen, advertenties en ander materiaal bevatten dat over het algemeen belangrijk wordt gevonden binnen een bepaalde regio. Een nieuwsblad kan geprint en/of online worden uitgegeven.
Nieuwsbladen:             Verzamelnaam voor de verschillende betaalde nieuwsbladen die worden uitgegeven door Mediahuis Noord, te weten: Balkster Courant, Hoogeveensche Courant, Meppeler Courant, Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost Friesland, Opregte Steenwijker Courant en Stellingwerf.
Abonnee:                      De (natuurlijke) persoon die een Overeenkomst aangaat met Mediahuis Noord met betrekking tot het afsluiten van een betaald abonnement op een van de Nieuwsbladen.
Besteller:                      De (natuurlijke) persoon die een Overeenkomst aangaat met Mediahuis Noord met betrekking tot het afsluiten van een betaald abonnement op een van de Nieuwsbladen, ten behoeve van of namens een Abonnee. De Besteller draagt zorg voor de betaling van het abonnement, het verstrekken van juiste (contact)gegevens en eventueel beëindiging van het abonnement.
Overeenkomst:           De overeenkomst tussen Mediahuis Noord en Abonnee of Besteller, hierna ook te noemen: abonnement. De Abonnee heeft keuze tussen een compleet of een online abonnement.
Actie-                            Een abonnement, al dan niet tijdelijk, welke wordt aangeboden met een cadeau, in welke vorm
abonnement:               dan ook, of korting.
Cadeau-                        Het abonnement dat door de Besteller wordt afgesloten en cadeau wordt gedaan aan de Abonnee.
abonnement:                
Verspreidings-             Het gebied waarbinnen Mediahuis Noord de Nieuwsbladen bezorgt, te weten: de provincies Groningen,
gebied:                          Drenthe, Friesland en Overijssel. Het Verspreidingsgebied verschilt per Nieuwsblad.

 

1.       Toepasselijkheid
1.1       Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op abonnementen die worden afgesloten voor een van de Nieuwsbladen door de Abonnee of Besteller.
1.2       Mediahuis Noord behoudt zich te allen tijde het recht voor om de abonnementsvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.3       Indien een of meerdere bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze abonnementsvoorwaarden volledig van toepassing.

 

2.       Duur van het abonnement
2.1       Een abonnement op een van de Nieuwsbladen wordt aangegaan voor de overeengekomen periode.
Gedurende deze eerste overeengekomen periode kan het abonnement niet worden beëindigd.
2.2       Na afloop van de eerste overeengekomen periode, zoals opgenomen in art. 2.1, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, zonder dat daarvoor nog enige (rechts)handeling is vereist.
2.3       De eerste overeengekomen periode is ten minste even lang als de eerste betaalperiode.
2.4       Binnen veertien (14) dagen, gerekend vanaf de eerste dag na de ingangsdatum van het abonnement, kan de Abonnee of Besteller zich schriftelijk beroepen op zijn herroepingsrecht, via nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl. Binnen deze termijn heeft de Abonnee of de Besteller het recht om het abonnement zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Nieuwsbladen die tot dat moment bij de Abonnee zijn bezorgd, worden in rekening gebracht.

 

3.       Actie- en cadeauabonnementen
3.1       Actie- en cadeauabonnementen kunnen alleen worden afgesloten indien de Abonnee in de drie voorafgaande maanden voor de gewenste ingangsdatum van het nieuw af te sluiten abonnement geen abonnement op hetzelfde Nieuwsblad van Mediahuis Noord heeft gehad. 

 

4.       Facturering en betaling
4.1       Betaling van de verschuldigde abonnementsgelden geschiedt door middel van automatische incasso, waartoe de Abonnee of Besteller Mediahuis Noord bij het aangaan van het abonnement machtigt. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk middels een factuur en overboeking te betalen. Bij deze betaalwijze behoudt Mediahuis Noord het recht een opslag van €2,00 per betaalmoment in rekening te brengen.  
4.2       De eerste betaling wordt naar rato van de resterende termijn berekend, waardoor het bedrag van de eerste betaling kan afwijken.
4.3       In geval van een geldige beëindiging van het abonnement, wordt het te veel betaalde aan de Abonnee of Besteller gerestitueerd.
4.4       Het eventueel storneren van een door Mediahuis Noord geïncasseerde betaling, ontslaat de Abonnee of Besteller niet van zijn betaalverplichting.

 

5        Abonnement beëindigen
5.1       Het abonnement kan niet worden beëindigd tijdens de eerste overeengekomen abonnementsperiode. Na afloop van de eerste abonnementsperiode kan het abonnement op ieder gewenst moment worden beëindigd door middel van opzegging, indien de navolgende bepalingen in acht worden genomen.
5.2       Opzegging van het abonnement is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden via nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl.
5.3       In afwijking van het vorige lid kan het abonnement zonder inachtneming van de opzegtermijn worden opgezegd in geval van:
-      Het overlijden van de Abonnee;
-      Opzegging geschiedt overeenkomstig artikel 2.4 van deze algemene abonnementsvoorwaarden;
-      Aantoonbaar onjuiste afspraken zijn gemaakt door derden die in opdracht van Mediahuis Noord abonnees werven.
5.4       De leden 5.1 t/m 5.3 zijn niet van toepassing op Cadeauabonnementen waarbij de Besteller bij het aangaan van het abonnement uitdrukkelijk heeft aangegeven dat het Cadeauabonnement na de eerste abonnementsperiode automatisch beëindigd dient te worden.

 

6        Verschijningsdata en bezorging
6.1       Indien de Abonnee recht heeft op een print-uitgave, dan ontvangt hij het betreffende Nieuwsblad overeenkomstig het volgende schema:
-      Balkster Courant: één keer per week (op donderdag);
-      Hoogeveensche Courant: twee keer per week (op maandag en vrijdag);
-      Meppeler Courant: drie keer per week (op maandag, woensdag en vrijdag);
-      Nieuwe Ooststellingwerver: één keer per week (op donderdag);
-      Nieuwsblad Noordoost Friesland: twee keer per week (op dinsdag en vrijdag);
-      Opregte Steenwijker Courant: drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag;
-      Stellingwerf: één keer per week (op donderdag).
6.2       De Abonnee heeft te allen tijde (vierentwintig uur per dag/zeven dagen per week) toegang tot de digitale omgeving van het Nieuwsblad waarop de Abonnee is geabonneerd. De digitale omgeving van het betreffende Nieuwsblad wordt aangeboden op verschillende mediadragers, te weten: pc, tablet en smartphone.
6.3       Op erkende Nederlandse feestdagen is Mediahuis Noord gerechtigd om het Nieuwsblad niet of in aangepaste vorm te laten verschijnen.
6.4       In geval van overmacht, waardoor Nieuwsbladen niet geprint kunnen worden bezorgd en/of de digitale omgeving niet kan worden bezocht, is Mediahuis Noord niet gehouden tot nakoming van de Overeenkomst zolang de overmacht situatie voortduurt. De Abonnee of Besteller heeft in dat geval geen recht op restitutie van abonnementsgelden.
6.5       Bezorging van de print-uitgave van het Nieuwsblad buiten het Verspreidingsgebied is niet mogelijk.

 

7        Gegevensverwerking
7.1        Mediahuis Noord verwerkt persoonsgegevens van de Abonnee en Besteller om het Nieuwsblad te kunnen bezorgen en voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.  
7.2       Op de Overeenkomst zijn de Privacyverklaring en Cookieverklaring van Mediahuis Noord van toepassing.

 

8        Aansprakelijkheid
8.1       De in de Nieuwsbladen getoonde informatie (zowel print als online) wordt met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde informatie en/of toegang tot en gebruik van de website van het Nieuwsblad wordt door Mediahuis Noord uitdrukkelijk afgewezen.
8.2       Op de Overeenkomst is de Disclaimer van Mediahuis Noord van toepassing.

 

9        Klachten en geschillen
9.1       Een klacht, vraag en/of opmerking kan worden ingediend bij Mediahuis Noord, afdeling Klant Contact Centrum (KCC) via nieuwsbladen@mediahuisnoord.nl, of telefonisch via het telefoonnummer zoals vermeld in de print-uitgave of op de website van het betreffende Nieuwsblad.